Onderwijs

Onderwijs

Ambitie


Informatie verspreiden in het onderwijsveld in Nederland en Vlaanderen over de historische, maatschappelijke en taalkundige context en ontwikkelingen van het Afrikaans. 


Achtergrond


In de Lage Landen is de aandacht voor - en de kennis over - het Afrikaans en de taalsituatie in Zuid-Afrika beperkt en hooguit incidenteel van karakter. Het streven is dan ook om die kennis te vergroten en om belangstelling voor het Afrikaans in een brede context te genereren, te beginnen bij scholieren uit het voortgezet onderwijs. Daarvoor heeft VECTIS een digitale lesbrief ontwikkeld die in 2019 als een pilot heeft gedraaid op scholen in Nederland, Vlaanderen, Suriname, Aruba en Curaçao. Voor deelname aan deze pilot bestaat bijzonder veel belangstelling. In 2019 is deze lesbrief in ruim 60 klassen in 4 landen gebruikt in het kader van het vak Nederlands. Gebleken is dat de docenten die met deze lesbrief werken behoefte hebben aan extra ondersteuning bij de voorbereiding van de lessen. In docentenopleidingen in Nederland, Vlaanderen en Suriname wordt namelijk nauwelijks aandacht besteed aan het Afrikaans. Ook deze doelgroep kampt met kennisachterstand waar het Zuid-Afrika en het Afrikaans betreft.

Na de pilotperiode hebben nieuwe scholen en klassen zich aangemeld om met de digitale lesbrief te werken. Begin 2023 hebben naar schatting 2.000 leerlingen en docenten inmiddels met de lesbrief gewerkt. Dat aantal neemt nog steeds toe. Op deze manier komen steeds meer Nederlandstalige leerlingen in aanraking met het Afrikaans en met Nederlandse taalvarianten buiten Europa.

In 2021 is op verzoek een (optioneel) deel over literatuur in Zuid-Afrika, Suriname en Caribisch Nederland toegevoegd aan de lesbrief.

Projecten


- Voortgezet/Secundair Onderwijs: onderwijspilot ‘Varianten van het Nederlands buiten Europa’ (2020-2021). 


Klik hier voor de lesbrief.


Raadpleeg hier het evaluatierapport van de pilot.

 

- Project Leraren Voortgezet/Secundair Onderwijs en ‘Varianten van het Nederlands buiten Europa’ (2023-2024)


Nederlands is meer dan het Europese Nederlands (Nederland en Vlaanderen). VECTIS  vindt het belangrijk dat er binnen de opleiding voor docenten Nederlands meer aandacht komt voor de varianten van het Nederlands buiten Europa (Surinaams-Nederlands, Nederlands op de Caribische eilanden en het Afrikaans in Zuid-Afrika en Namibië).